Tournois de l'ICGA

Tournois entre programmes: échecs, dames, go, backgammon, etc.
enfrjazhesdept
Accueil / Personnes / Otto Perdeck

Otto Perdeck

Pays Bas

Programmes

ProgrammeJeu
DesdemonaOthello